மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் அறிக்கைகள்

சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை

மருத்துவ நுண்ணுயிரியல் அறிக்கைகள் ஒற்றை குருட்டு சக மதிப்பாய்வு முறையைப் பின்பற்றுகின்றன, இதில் விமர்சகர்கள் ஆசிரியர்களின் அடையாளத்தை அறிந்திருக்கிறார்கள், ஆனால் விமர்சகர்களின் அடையாளத்தை ஆசிரியர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை. ஒவ்வொரு இதழிலும் ஒவ்வொரு கட்டுரைக்கும் குறைந்தது நான்கு மதிப்பாய்வாளர்கள் உள்ளனர்.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கையெழுத்துப் பிரதியும் பூர்வாங்க தரச் சரிபார்ப்புக் கட்டுப்பாட்டுச் சோதனைக்காகத் தலையங்க அலுவலகம் மூலம் செயலாக்கப்பட்டது, அதைத் தொடர்ந்து வெளிப்புற சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை. வழக்கமாக பூர்வாங்க தரக் கட்டுப்பாடு 7 நாட்களுக்குள் முடிவடைகிறது மற்றும் முக்கியமாக ஜர்னல் வடிவமைப்பு, ஆங்கில தரநிலைகள் மற்றும் பத்திரிகை நோக்கம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.