மருத்துவ நோயியல் காப்பகங்கள்

உடற்கூறியல் நோயியல்

குறிப்பிட்ட உறுப்பு அமைப்பு, வெவ்வேறு ஆய்வக முறைகள் மற்றும் சில மருத்துவ நிகழ்வுகளை நோக்கி சீரமைக்கக்கூடிய துணை சிறப்புகளுடன் நோயின் உருவவியல் அம்சங்களைப் பற்றிய ஆய்வுகள். இரைப்பை குடல் நோய்க்குறியியல்; மகளிர் நோய் நோய்க்குறியியல்; கார்டியோவாஸ்குலர் நோயியல்; தோல் நோயியல்; சுவாச நோய்க்குறியியல்; தசைக்கூட்டு நோய்க்குறியியல்; சிறுநீரக நோயியல், மரபணு-சிறுநீர் நோய்க்குறியியல்; நாளமில்லா நோய்க்குறியியல்; கண் நோய்க்குறியியல்; ENT நோயியல்; மற்றும் நரம்பியல் நோயியல் என்பது உடற்கூறியல் நோயியலில் ஆய்வு செய்யப்படும் குறிப்பிட்ட உறுப்பு அமைப்புகளாகும்.