நோயறிதல் நுட்பங்கள் மற்றும் பயோமெடிக்கல் பகுப்பாய்வு இதழ்

கண்டறியும் நுட்பங்கள்

இது நோய் அல்லது கோளாறு செயல்பாடு அல்லது இயலாமையை அடையாளம் காண பயன்படுத்தப்படும் செயல்முறை அல்லது முறையாகும். பயன்படுத்தப்படும் செயல்முறை அல்லது முறையானது ஆய்வக சோதனைகள் மற்றும் கதிரியக்கவியல், அல்ட்ரா சவுண்ட் போன்ற இமேஜிங் நுட்பங்களை உள்ளடக்கியது. ஆய்வக சோதனைகளில் தொற்று முகவர்களை கண்டறிவது தொடர்பான சோதனை அடங்கும். நாம் பயன்படுத்தும் நோயறிதல் நுட்பங்களில், இரண்டு வெவ்வேறு வகுப்புகளை வேறுபடுத்தி அறியலாம்: செயலற்ற நுட்பங்கள் (ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி) மற்றும் செயலில் உள்ளவை. முந்தைய வழக்கில், பிளாஸ்மாவில் இருந்து கதிர்வீச்சு ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. இது மிகவும் பழமையான நுட்பமாகும், மேலும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக ஒப்பீட்டளவில் எளிமையானது. இருப்பினும், முடிவுகளின் விளக்கம் சிக்கலானதாக இருக்கலாம். பிந்தைய வழக்கில், பிளாஸ்மாவுடன் சில தொடர்பு நடைபெறுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக, பிளாஸ்மாவில் ஒரு லேசர் கற்றை சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. இது பிளாஸ்மாவைப் பற்றிய நேரடியான தகவல்களை வழங்க முடியும், ஆனால் சோதனை அமைப்பில் அதிக தேவை உள்ளது