உயிரணு உயிரியல்: ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை

சோமாடிக் செல் ஆய்வுகள்

சோமாடிக் செல் ஆய்வுகள் என்பது ஒரு உயிரினத்தின் உடலை உருவாக்கும் உயிரியல் செல் ஆகும்; அதாவது, பலசெல்லுலார் உயிரினத்தில், கேமட், கிருமி செல், கேமோட்டோசைட் அல்லது வேறுபடுத்தப்படாத ஸ்டெம் செல் தவிர வேறு எந்த செல். ஒரு சோமாடிக் செல் என்பது ஒரு உயிரணுவின் உடலை வடிவமைக்கும் எந்த உயிரணுவையும் குறிக்கும். சோமாடிக் செல்கள், வரையறையின்படி, ஜெர்ம்லைன் செல்கள் அல்ல. "சோமாடிக்" என்பது கிரேக்க வார்த்தையான சோமாவிலிருந்து வந்தது, இது "உடல்" என்பதைக் குறிக்கிறது.

இனிமேல், ஒரு உயிரினத்தின் அனைத்து உடல் செல்களும் - விந்தணு மற்றும் முட்டை செல்களிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டவை, அவை வெளிப்படும் செல்கள் (கேமடோசைட்டுகள்) மற்றும் வேறுபடுத்தப்படாத அடித்தள நுண்ணுயிரிகள் - இயற்பியல் செல்கள். சூடான இரத்தம் கொண்ட உயிரினங்களில், ஜெர்ம்லைன் செல்கள் விந்தணு மற்றும் கருமுட்டை (இல்லையெனில் "கேமட்ஸ்" என்று அழைக்கப்படும்) இவை ஜிகோட் என்று அழைக்கப்படும் தொலைபேசியை வழங்குவதற்கான தயாரிப்புகளின் மத்தியில் கம்பி செய்கின்றன, அதிலிருந்து முழு பாலூட்டிகளின் தொடக்க உயிரினமும் பாலூட்டிகளின் உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரணு வகைகளையும் உருவாக்குகிறது, விந்தணு மற்றும் கருமுட்டையைத் தவிர, அவை உருவாக்கப்படும் செல்கள் (கேமடோசைட்டுகள்) மற்றும் வேறுபடுத்தப்படாத முதிர்ச்சியடையாத நுண்ணுயிர்கள், கணிசமான செல் ஆகும்; உட்புற உறுப்புகள் தோல், எலும்புகள், இரத்தம் மற்றும் இணைப்பு திசு அனைத்தும் உடல் உயிரணுக்களால் ஆனவை, சோமாடிக் செல்கள் உறுப்பு, தசை, கொழுப்பு, எலும்பு மற்றும் தோல் செல்கள் உட்பட ஒரு வாழ்க்கை வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன.

முக்கிய விதிவிலக்குகள் முட்டை மற்றும் விந்து செல்கள், கூடுதலாக கிருமி செல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன, அவை பாலியல் பெருக்கத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இயற்பியல் செல்கள் அவற்றின் அமைப்பு மற்றும் திறனில் நம்பமுடியாத அளவிற்கு வேறுபட்டிருந்தாலும், தனித்து வாழும் உயிரினத்தின் உள்ளே அவை அனைத்தும் துல்லியமாக ஒரே டிஎன்ஏவைக் கொண்டிருக்கின்றன. பல்வேறு வகையான செல்கள் எதிர்பாராத விதத்தில் தங்கள் டிஎன்ஏவை வெளிப்படுத்துகின்றன என்ற உண்மையின் வெளிச்சத்தில் இது சிந்திக்கத்தக்கது. இந்த செல்கள் பல வகையான ஆய்வுகளின் ஒரு பகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் வளர்ந்த அடிப்படை நுண்ணுயிரிகளின் கண்டுபிடிப்புகளின் இன்றியமையாத பகுதியாகும்.