வாத நோய்: திறந்த அணுகல்

மூட்டுவலி நோய்

"கீல்வாதம்" என்பது மூட்டு அழற்சியைக் குறிக்கிறது, இது வாத கோளாறுகள் அல்லது நோய்களை விவரிக்கப் பயன்படுகிறது. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மூட்டுகளில் வலி, வலி, விறைப்பு மற்றும் வீக்கம் ஆகியவற்றால் மூட்டுவலி வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அழற்சி கீல்வாதம், சிதைவு அல்லது இயந்திர வாதம், மென்மையான திசு தசைக்கூட்டு வலி, முதுகுவலி, இணைப்பு திசு நோய், தொற்று மூட்டுவலி மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற கீல்வாதம் என ஏழு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்ட பல்வேறு வகையான கீல்வாதங்கள் உள்ளன.