உளவியலில் ஆராய்ச்சி மற்றும் விமர்சனங்கள்

அறிவாற்றல் உளவியல்

அறிவாற்றல் உளவியல் என்பது கற்றல், நினைவாற்றல், கவனம், கருத்து, பகுத்தறிவு, மொழி, கருத்தியல் வளர்ச்சி மற்றும் முடிவெடுத்தல் உள்ளிட்ட மனம் மற்றும் மன செயல்பாடு பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு ஆகும். அறிவாற்றல் பற்றிய நவீன ஆய்வு மூளையை ஒரு சிக்கலான கணினி அமைப்பாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்ற அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.