உளவியலில் ஆராய்ச்சி மற்றும் விமர்சனங்கள்

வளர்ச்சி உளவியல்

வளர்ச்சி உளவியல் என்பது மனித வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி பற்றிய ஆய்வு ஆகும். இதில் உடல், மன, உணர்ச்சி, அறிவுசார் மற்றும் சமூக மாற்றங்கள் மற்றும் மைல்கற்கள் இருக்கலாம். இந்த வளர்ச்சி மாற்றங்களைப் படிப்பதன் மூலம், மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு கட்டங்களில் எவ்வாறு மாறுகிறார்கள் மற்றும் வளர்கிறார்கள் என்பதை உளவியலாளர்கள் நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒரு நபர் தனது வாழ்க்கையில் பல்வேறு கட்டங்களில் எவ்வாறு வளர்கிறார், வயதாகிறார் மற்றும் உருவாகிறார் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வளர்ச்சி உளவியல் உதவுகிறது. இதைப் புரிந்துகொள்வது நம் வாழ்க்கையை முடிந்தவரை முழுமையாக வாழ அனுமதிக்கிறது.