நுரையீரல் மருத்துவ இதழ்

சுவாச நோய்த்தொற்றுகள்

திரும்பும் பயணிகளுக்கு மருத்துவ உதவியை நாடுவதற்கு சுவாச தொற்று ஒரு முக்கிய காரணமாகும். அனைத்து பயணிகளிலும் 20% வரை சுவாச தொற்று ஏற்படுகிறது, இது பயணிகளின் வயிற்றுப்போக்கு போலவே பொதுவானது. சுவாச பாதை நோய்த்தொற்றுகள் என்பது சைனஸ், தொண்டை, காற்றுப்பாதை அல்லது நுரையீரலில் ஏற்படும் தொற்று ஆகும். சுகாதார வல்லுநர்கள் பொதுவாக மேல் சுவாசக்குழாய் நோய்த்தொற்றுகள் (மூக்கு, சைனஸ்கள் மற்றும் தொண்டை) மற்றும் கீழ் சுவாசக்குழாய் நோய்த்தொற்றுகள் (காற்றுப்பாதைகள் மற்றும் நுரையீரல்) ஆகியவற்றுக்கு இடையே வேறுபாட்டைக் காட்டுகின்றனர்.