கணிதம் பற்றிய ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிக்கைகள்

நிகழ்தகவு மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள்

நிகழ்தகவு மற்றும் புள்ளியியல் இரண்டும் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட ஆனால் தனித்தனியான கல்வித் துறைகள், இந்த இரண்டு தலைப்புகளும் ஒன்றாகப் படிக்கப்படுகின்றன, இருப்பினும் புள்ளிவிவரங்கள் நிகழ்தகவைச் சார்ந்து இல்லை மற்றும் நிகழ்தகவு புள்ளிவிபரங்களுடன் நேரடியாக தொடர்புடையது அல்ல. நிகழ்தகவு கட்டுமான மாதிரிகள் தொடர்பானது மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்மையை விளக்கவும், இந்த மாதிரிகளின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுக்கவும் மற்றும் முடிவுகளை எடுக்கவும் கருவிகளை வழங்குகிறது. மாதிரித் தரவுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட முடிவுகளை மதிப்பீடு செய்ய புள்ளிவிவரங்கள் உதவுகின்றன.