தாவர உடலியல் மற்றும் நோயியல் இதழ்

தாவர மற்றும் மண் அறிவியல்

தாவர நோயியலின் நோக்கங்கள் இவை பற்றிய ஆய்வு: தாவரங்களில் நோய்களை உண்டாக்கும் உயிரினங்கள்; தாவரங்களில் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தும் உயிரற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள்; நோயை உண்டாக்கும் முகவர்கள் நோய்களை உருவாக்கும் வழிமுறைகள்; ஒட்டுமொத்த சுற்றுச்சூழலுடன் தொடர்புடைய நோயை உண்டாக்கும் முகவர்கள் மற்றும் புரவலன் ஆலைக்கு இடையேயான தொடர்புகள்; மற்றும் நோய்களைத் தடுக்கும் அல்லது நிர்வகிக்கும் முறை மற்றும் நோய்களால் ஏற்படும் இழப்புகள்/சேதங்களைக் குறைத்தல்.