ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனடிக் கோளாறுகள் & மரபணு அறிக்கைகள்

மரபணு மருத்துவம்

பரம்பரைக் கோளாறுகளைக் கண்டறிதல் மற்றும் நிர்வகிப்பதை உள்ளடக்கிய மருத்துவம். இது மனித நோயின் மரபணு அடிப்படை மற்றும் மரபணு அடிப்படையிலான சோதனைகள் மற்றும் சிகிச்சைகளின் வளர்ச்சி உள்ளிட்ட மரபணு வழிமுறைகள் பற்றிய ஆய்வு ஆகும். மூலக்கூறு உயிரியல் மற்றும் மனித மரபியல் முன்னேற்றங்கள், மனித ஜீனோம் திட்டத்தின் நிறைவு மற்றும் நோய் பாதிப்பு மரபணுக்களை அடையாளம் காண அளவு மரபியலின் அதிகரித்து வரும் சக்தி ஆகியவை மருத்துவ நடைமுறையில் ஒரு புரட்சிக்கு பங்களிக்கின்றன. மரபணு மருத்துவப் பிரிவு, நோய் பாதிப்பு மற்றும் மனித மரபியல் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான புதிய உறவுகளை ஆராய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு உதவும் கல்விச் சூழலை வழங்குகிறது. உடல்நலம் மற்றும் நோய்களின் மரபணு அடிப்படையில் கவனம் செலுத்தும் ஆராய்ச்சி மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சித் திட்டங்களை நடத்துவதற்காக மரபணு மருத்துவப் பிரிவு நிறுவப்பட்டது.