உட்சுரப்பியல் & நீரிழிவு ஆராய்ச்சி

கொழுப்பு வளர்சிதை மாற்றம்

லிப்பிட் வளர்சிதை மாற்றம் என்பது லிப்பிட்களின் உடலுறவு மற்றும் சிதைவை உள்ளடக்கிய செயல்முறைகளைக் குறிக்கிறது. இது மனித உடலில் கொழுப்பு அமிலங்கள் செரிக்கப்படும் அல்லது சேமிக்கப்படும் செயல்முறையாகும். சம்பந்தப்பட்ட கொழுப்பு வகைகளில் அடங்கும்: பித்த உப்புகள் மற்றும் கொலஸ்ட்ரால். லிப்பிடுகள் என்பது உணவில் இருந்து உறிஞ்சப்படும் அல்லது கல்லீரலால் ஒருங்கிணைக்கப்படும் கொழுப்புகள். ட்ரைகிளிசரைடுகள் (TGs) மற்றும் கொலஸ்ட்ரால் ஆகியவை நோய்க்கு மிகவும் பங்களிக்கின்றன, இருப்பினும் அனைத்து கொழுப்புகளும் உடலியல் ரீதியாக முக்கியமானவை. டிஜிக்களின் முதன்மை செயல்பாடு அடிபோசைட்டுகள் மற்றும் தசை செல்களில் ஆற்றலைச் சேமிப்பதாகும்; கொலஸ்ட்ரால் என்பது உயிரணு சவ்வுகள், ஸ்டெராய்டுகள், பித்த அமிலங்கள் மற்றும் சமிக்ஞை மூலக்கூறுகளின் எங்கும் நிறைந்த ஒரு அங்கமாகும். கல்லீரலால் தொகுக்கப்பட்ட லிப்போபுரோட்டின்கள் எண்டோஜெனஸ் டிஜிக்கள் மற்றும் கொலஸ்ட்ராலை கொண்டு செல்கின்றன. லிப்போபுரோட்டீன்கள் அவை கொண்டிருக்கும் TG கள் புற திசுக்களால் எடுக்கப்படும் வரை அல்லது லிப்போபுரோட்டீன்கள் கல்லீரலால் அழிக்கப்படும் வரை இரத்தத்தில் தொடர்ந்து சுழலும்.